Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Eye in samenwerking met het Netwerk Filmeducatie.

De webredactie heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie en informatie van derden waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Eye kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste informatie die via deze website wordt verkregen. Eye aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en gebruik van deze site en de informatie die op de site wordt gegeven, danwel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook. Het gebruik van informatie welke verkregen is via deze website gebeurt te allen tijde voor risico van de gebruiker.

De webredactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met de webredactie. Deze website heeft een educatief, non-commercieel karakter.